Priser

Tariffer og betingelser for fjernvarmelevering for Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a. Gældende fra 1. juni 2017

Forudsætninger
I henhold til “Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering” og såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplan, eller økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning til enhver ejendom indenfor selskabets forsyningsområde mod betaling af omstående tilslutningsbidrag. Varmeværket afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutningen kan finde sted.

Generelle betingelser
Ved beregning af de i pkt.1.2 og pkt. 2.2 anførte arealbidrag benyttes det i det offentlige bygnings- og boligregister (BBR-registret) angivne etageareal for såvel bolig- som institutions- og erhvervsbebyggelse. Det bidragspligtige areal omfatter for boligbebyggelsens vedkommende det registrerede “boligareal” dvs. det samlede etageareal, som ifølge byggeloven må udnyttes som opholdsrum og arbejdsrum samt tilhørende birum - bryggers, grovkøkken, toilet- baderum, gang og trapperum m.v., selv om sådanne birum ikke er indrettet med selvstændig varmeforsyning. Rum, der er indrettet til opvarmning i kældre og udhuse, kan efter selskabets afgørelse medtages ved beregningen af den faste afgift, selv om de ikke er medregnet som “boligareal” i BBR-registret. Det bidragspligtige areal bestemmes for institutions- og erhvervsbebyggelsens vedkommende af selskabet i hvert tilfælde under hensyntagen til de pågældende lokalers behov for opvarmning og i øvrigt efter reglerne for boligbebyggelse. Arealet, hvorefter arealbidraget beregnes, bestemmes ud fra ovennævnte beskrevne bidragspligtige arealer, men reduceres i forhold til disse for “større” ejendommes vedkommende efter en af bestyrelsen fastlagt reduktionsskala som forefindes nederst på denne side. Hvis der konstateres fejl i BBR-registrets angivelse, korrigeres areal-beregningen i overensstemmelse med de faktiske forhold og foranstående regler.

1. Tilslutningsbidrag   Excl.moms   Incl.moms
1. Investeringsbidrag pr. tilslutning: kr. 10.000,00 kr. 12.500,00
2. Arealbidrag: Til og med 180 m2
    etageareal:


kr.


10.000,00

kr.

12.500,00
    tillæg pr. m2 for etageareal over
    180 m2:

kr.

30,00

kr.

37,50
3. Stikledningsbidrag:
    Tillæg for stikledning målt fra skel,
    udført med Pex-rør i dim. ø20/25
    mm pr. m.:kr.550,00kr.687,50
4. Byggemodningsbidrag:
    (Modregnes ved tilslutning)
kr. 10.000,00 kr. 12.500,00

Tilslutningsbidraget efterreguleres i tilfælde af, at der sker ændringer i ejendommen ved udvidet bebyggelse eller ejerskifte ved udstykning, som forrykker grundlaget for den oprindelige fastsatte tilslutningsafgift.

 

2. Faste bidrag   Excl.moms   Incl.moms

1. Abonnementsbidrag: Pr. tilsluttet ejendom:

Op til 100 m2
100 - 150 m2
Over 150 m2

 


kr.
kr.
kr. 

 


2.580,00
3.440,00
4.300,00

 


kr.
kr.
kr.

 

 
3.225,00
4.300,00
5.375,00

2. Arealbidrag: Pr. m2 etageareal over 180 m2
kr.

13,00

kr.

16,25
3. Forbrugsbidrag: På grundlag af det målte forbrug ifølge måler.
    Acontopris pr. MWhkr.325,00kr.406,25
4. Tillæg for ekstra stik med ventiler og måler - pr. stik:
kr.

1.200,00

kr.

1.500,00
5. Tillæg for ekstra måler som vedligeholdes af selskabet - pr. måler:

kr.


600,00


kr.


750,00

Regulering for afkøling mindre en 27° C i henhold til § 11.2 i selskabets "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering".

Sats for dårlig afkøling er 1 % af det samlede varmeforbrug pr. grad under 27°C.

 

3. Gebyrer og renter   Excl.moms   Incl.moms
1. Gebyr for rykkerbrev /inkasso kr. 100,00 kr. Momsfri
2. Gebyr for flytteopgørelse kr. 160,00 kr. 200,00
3. Gebyr for aflæsningsbesøg kr. 200,00 kr. 250,00
4. Genoplukningsgebyr kr. 500,00 kr. 625,00

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato den 10. i månederne august, november, februar og maj påføres årsopgørelsen et rentetillæg svarende til den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 8%.

Reduktionsskala